Mestafname & Verwerkingsplicht

Mestafzet en invullen verwerkingsplicht

Sinds 1 januari 2014 is de gewijzigde Meststoffenwet van kracht en zijn veehouders verplicht om een deel van het mestoverschot te laten verwerken. Ook dit jaar bieden wij veehouders de mogelijkheid om de mestafzet en het invullen van de mestverwerkingsplicht te regelen.

Varkenshouders bieden we de overeenkomst  “Varkensmestpool & Verwerking” aan. Hierin wordt zowel de mestafzet als de mestverwerking geregeld. Daarbij blijven we gebruik maken van het Mestpool-systeem. Dat houdt in dat nadat de mest is geladen de basis-ophaalbijdrage door de distributeur in rekening wordt gebracht, ongeacht de bestemming van de mest (verwerking of akkerbouw). Vervolgens wordt per periode, op basis van de werkelijke afzetkosten in de akkerbouw de naverrekening bepaald. Voor de invulling van de verwerkingsplicht worden, nadat een MVO (code 61), 3PO of VVO is geregistreerd bij RVO, verwerkingskosten in rekening gebracht.

Voor de varkenshouders bieden we ook de mogelijkheid alles in te schrijven op mestverwerking waarbij je een vast bedrag per ton betaald hele jaar door inclusief de verwerking. Dit is het "Mestverwerkingscontract".

Overige veehouders adviseren we gebruik te maken van de overeenkomst “Mestafname & VVO” Deze mest wordt niet verwerkt maar afgezet in de distributie.Voor de verwerkingsplicht maken we gebruik van de VVO systematiek. De veehouder reserveert deze VVO’s, wij komen voor 1 november  met een prijsvoorstel. De veehouder heeft dan nog de keuze om al dan niet op ons voorstel in te gaan en de definitieve hoeveelheid VVO's te bepalen.

Leden hebben de contracten reeds via de mail opgestuurd gekregen, mocht u geinteresseerd zijn naar de contract mogelijkheden dan horen wij het graag. 

Hoeveel mest verwerken?

Om de hoeveelheid mest die u moet verwerken vast te stellen, dient u eerst het bedrijfsoverschot te bepalen. Dit berekent u door de verwachte hoeveelheid mest die uw dieren in een jaar produceren te verminderen met de plaatsingsruimte voor fosfaat op landbouwgrond in Nederland. Houdt u daarbij rekening met de huidige fosfaatgebruiksnormen.

Afhankelijk van de regio, moet u ook dit jaar weer een bepaald deel van het bedrijfsoverschot (laten) verwerken. De verwerkingspercentage voor 2022 zijn als volgt vastgesteld:

Regio

2021

2022

Zuid

59

59

Oost

52

52

Overige

10

10

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

De verplichte mestverwerkingspercentages zijn voor melkveehouders van toepassing op het melkveefosfaatoverschot.

Een veehouder kan de verwerkingsplicht wettelijk op drie manieren invullen. De eerste mogelijkheid is het afsluiten van een Mestverwerkingsovereenkomst (MVO). Dit kan uitsluitend als de mest van de veehouder direct  wordt geleverd een mestverwerker of exporteur. Bij gebruik van de MVO wordt op het VDM de opemerkingscode 61 vermeld.  De tweede optie is de zogenaamde Driepartijenovereenkomst (3PO).  Deze 3PO wordt afgesloten tussen bijvoorbeeld een veehouder, een bewerker van drijfmest en een exporteur. Door met Mestac een overeenkomst af te sluiten, zorgen wij voor de invulling van de verwerkingsplicht en mestafzet naar de verwerker.

De derde optie is om de verwerkingsplicht over te dragen op een andere veehouder. In dit geval maakt een ‘overdragende’ veehouder gebruik van een zogenaamde Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO).

Voor de aankoop van VVO's kunt u contact opnemen met Mestac. Na de aankoop van de VVO wordt deze binnen enkele dagen bij RVO geregistreerd.

VVO's reserveren?

Wilt u VVO reserveren, neem dan contact op met Mestac. Uiterlijk 1 november krijgt u van ons een prijsvoorstel voor de aankoop van de VVO's.