Verplichte mestverwerking

Gespannen hebben we de ontwikkelingen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer gevolgd. Wie zou de nieuwe Staatssecretaris van Landbouw worden en hoe zou die kijken naar het voorgestelde stelsel van duurzame mestafzet, ofwel de invoering van de verplichte mestverwerking?  Met het aantreden van de heer Verdaas leek het er even op dat alles toch nog op tijd gereed zou zijn om de verplichte mestverwerking per 1 januari jl. in te voeren. Toen hij terug moest treden, was de hoop op snelle invoering vervlogen.

Inmiddels heeft de nieuwe Staatssecretaris, mevrouw Dijksma, al een duidelijke brief naar de Kamer gestuurd, waarin ze aangeeft welke inspanningen ze van de sector verwacht. Ze wil dat we samen werken aan een evenwicht in de mestmarkt door (verplicht) mest te gaan verwerken om zo het fosfaat buiten de Nederlandse landbouw af te kunnen zetten. Als we daarin slagen, dan wil ze de dierrechten in 2015 afschaffen. Lukt het niet dan komen er ook dierrechten voor rundvee om het aantal dieren te beperken als de melkquota vervallen (april 2015).

We hoeven niet te wachten op de gewijzigde mestwetgeving. We kunnen als sector natuurlijk nu al aan de slag met het realiseren van de nodige mestverwerkings-projecten.  

Zeer waarschijnlijk wordt de invoering geen jaar uitgesteld maar komt de verwerkingsplicht in het “proefjaar  2013” te vervallen. In 2014 gaat men dan weer uit van de oorspronkelijke verwerkingspercentages (zie tabel)

Mestverwerkingspercentage per gebied
(volgens wetsvoorstel sept. 2012)    

            

Regio 2013 2014 2015
Zuid 10 30 50
Oost 5 15 30
Overig 0 5 10

         
Tijd dus om de hand aan de ploeg te slaan en samen te werken aan de realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit!