Strategie

Zekerheid van mestafzet en een concurrerend ophaaltarief. Dat is waar het bij Mestac om gaat. En met geringe meerkosten een maximale voorsprong voor leden op de mestafzetmarkt bereiken. Dit doen we door middel van het ophaalgarantie-systematiek die al vanaf 2007 succesvol is. Sinds 2009 hebben we daar ook het systeem van de Mestpool aan toegevoegd.  

Ophaalgarantie
Leden van Mestac kunnen  een mestophaalgarantie-overeenkomst afsluiten. In deze overeenkomst wordt afgesproken om een hoeveelheid mest van een bepaalde mestsoort  te leveren  in de  vooraf aangegeven periode. Het ophaaltarief is concurrerend, zoals dat ook in voorgaande jaren het geval is geweest.
Om de ophaalgarantie daadwerkelijk te kunnen waarmaken, en in te spelen op de steeds korter wordende uitrijdperiodes, is het noodzakelijk dat er meer opslagcapaciteit komt in de  afzetgebieden. Op deze wijze kunnen we de periode van uitrijdperiode maximaal te benutten. Hiervoor is veel geld nodig. Daarom betaalt de contractant aan het begin van het jaar € 1,- , 1,25 of  € 1,50 (afhankelijk van de contractduur) per ton mest waarvoor het contract is afgesloten.
Met dit geld faciliteert Mestac, onder randvoorwaarden, distributiebedrijven om opslag te bouwen. Investeren in mestopslag is een langjarige verplichting, daarom kunnen de mestophaalgarantie-overeenkomsten afgesloten worden voor 1, 3 of 5 jaar.
De contracten kunnen desgewenst gelden als onderdeel van de wettelijke verplichting om over minimaal 7 maanden opslagcapaciteit te kunnen beschikken.

Mestpool
Steeds vaker kwam het voor dat de mestdistributeur onvoldoende mest beschikbaar kreeg om de mestopslagen te vullen. Hiervoor moest een oplossing gevonden worden. Dit is het mestpool-systeem geworden. Met deze Mestpool willen we deelnemers de mogelijkheid geven om het gehele jaar door mest te leveren zonder dat extra kosten met zich meebrengt. Deelname aan de Mestpool moet zelfs voordeel bieden omdat de mest die we buiten het seizoen laden, pas aan het einde van de poolperiode wordt afgerekend.
Meer informatie over Mestpool »