BBE-park Cuijk

Een ander mestverwerkingsproject waar we als Mestac bij betrokken zijn is het Biobased Economy Park in Cuijk. Hier proberen we met een groot aantal andere partijen, bijvoorbeeld ZLTO, een installatie te realiseren om met restwarmte van de Biomassacentrale van Essent dikke fractie te drogen. We rekenen nu met een capaciteit van 200.000 dikke fractie. Op termijn zou er ook 200.000 ton drijfmest verwerkt kunnen worden. Ook hier is de voortgang die we het komende half jaar kunnen boeken van groot belang om op tijd klaar te zijn. Enerzijds om de groeiende behoefte aan mestverwerking op te vangen. Maar ook om optimaal te kunnen profiteren van de toegekende SDE subsidie.

In de plannen voor BBE-park Cuijk wordt ook gesproken over een proeftuin voor het ontwikkelen van bioraffinagetechnieken. Met bioraffinage wil men proberen om meer stoffen uit mest en andere organische reststromen te kunnen halen. U moet hierbij denken aan cellulose maar ook individuele mineralen en voedingsstoffen. Zo streven we naar het tot waarde brengen van mest als grondstof voor verdere verwerking.