Coöperatie en organisatiestructuur

De coöperatie Mestac kent een uitgesloten aansprakelijkheid voor  de aangesloten leden. Leden betalen jaarlijks een vaste contributie die door het bestuur  wordt vastgesteld.

Bestuur
Het bestuur van coöperatie Mestac U.A. wordt gevormd door de voorzitter en leden van Mestac met ondersteuning van de ledenraad en vertegenwoordiger van ZLTO. Het bestuur kiest uit haar midden de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de coöperatie.

Management
Het bestuur van de coöperatie heeft een heldere scheiding aangebracht tussen bestuurlijke en directietaken. Voor de directietaken is een manager aangesteld in de persoon van Bas van den Bergh.

Ledenraad
De coöperatie Mestac heeft een ledenraad bestaande uit 17 ledenraadsleden afkomstig uit het gehele werkgebied van Mestac en met zowel deelnemers van Mestac als van Merensteyn. 

Deze vergaderen 3 keer per jaar en is tevens de Algemene Vergadering van de coöperatie.