Mestopslagen

Opslagen vormen een belangrijk onderdeel binnen de mestketen. Vanwege weersinvloeden en de steeds strenger wordende regelgeving worden de seizoenen van mesttoepassing steeds korter. De organische mest moet precies beschikbaar zijn wanneer de akkerbouwer de mest wil gebruiken. Dit betekent dat er in die maanden veel mest uitgereden moet worden om alle mestvraag en -aanbod te verwerken. Dit kan alleen door in alle afzetgebieden de nodige opslagen te hebben.
De vrachtwagens kunnen zo optimaal rijden en er is altijd voldoende mest op voorraad om de afnemers tijdig van mest te kunnen voorzien.

Dit is ook de oorzaak dat Mestac met haar strategie ingezet heeft op het vergroten van opslagcapaciteit en de afzetgebieden. Hierdoor kan er een just-in-time levering plaatsvinden bij de akkerbouwers. Daarbij bieden opslagen het voordeel dat er homogenere mest geleverd kan worden. Dit verhoogt de kwaliteit en acceptatiegraad bij akkerbouwers.

Homogeniteit van mest
Organische mest vormt een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie. De gebruiker stelt eisen aan het product. Eisen op het gebied van beschikbaarheid, toepasbaarheid en bemestingswaarde. Homogeniteit is daarbij het sleutelwoord. Afnemers worden op deze manier niet geconfronteerd met verschillende gehalten binnen één te bemesten perceel. Om dit te bereiken wordt mest veelal via tussenopslagen uitgeleverd. Door de grote buffer in de centrale opslagen worden verschillende kwaliteiten naar één kwaliteit teruggebracht.